Statuten

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

§ 1 De vereniging draagt de naam ‘Vlaamse Reddingsfederatie’, afgekort ‘RedFed’.

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

§ 3 RedFed werd opgericht op 9 november 1985. De namen van de oprichters werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1986.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

§ 1 De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.

§ 2 Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Doel

§ 1 De vereniging heeft tot doel, buiten alle politieke of confessionele strekkingen om, het bevorderen van de reddingssport alsook van de studie en documentatie, vorming en educatie van het reddend zwemmen in het algemeen en zal voor de vermaat¬schappelijking hiervan alle initiatieven nemen die toelaten dit doel te bereiken.

§ 2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer:
• Organiseren van competitieve sportbeoefening : het coördineren en organiseren van wedstrijden lifesaving in zwembad en open water; het mee coördineren van de topsportwerking lifesaving in België.
• Organiseren van recreatieve sportbeoefening : het coördineren en organiseren van sportdagen, sportkampen, initiaties reddend zwemmen in heel Vlaanderen.
• Organiseren van kaderopleiding en bijscholing : het opleiden en bijscholen van verschillende doelgroepen (trainers, officials, redders, docenten, clubbestuurders).
• Begeleiding van en informatieoverdracht aan de aangesloten sportclubs : het administratief (algemene administratie en ledenadministratie) en materieel ondersteunen van de aangesloten reddingsclub; informeren via verschillende communicatiekanalen (website, mail, sociale media, nieuwsbrief, lifesaving magazine De Boei).
• Promoten van de eigen sporttakken : opmaak en publicatie van brevetten en promo-materiaal (flyers, affiches, gadgets, kledij, promofilm, etc.); organisatie en deelname aan promotionele activiteiten; uitleen en verkoop van sport- en didactisch materiaal.

§ 3 Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

§ 4 De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

§ 5 Binnen de vereniging kunnen er geen autonome of zelfstandige entiteiten met een eigen beleid bestaan dat kan afwijken van het door de Algemene Vergadering en het bestuur vastgelegde beleid.

Artikel 4. Duur van de VZW

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5. Communicatie

§ 1 Een lid kan de vzw op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

§ 2 De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vzw te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

§ 3 Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

§ 4 Indien de vzw niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.


HOOFDSTUK 2. LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Soorten leden

De vereniging heeft twee soorten leden: effectieve leden en toegetreden leden.

Artikel 7. Effectieve leden

De effectieve leden kunnen rechtspersonen of fysieke personen zijn. Zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Het aantal effectieve leden is onbeperkt doch mag niet minder dan vijf bedragen.

RedFed kent twee soorten effectieve leden: club-effectieve leden en persoons-effectieve leden.

Club-effectief lid

§ 1 Elke autonome, plaatselijke sportclub met als doelstelling het organiseren en promoten van de reddingssport kan zich kandidaat stellen als club-effectief lid van RedFed. Hiertoe dient het kandidaat club-effectief lid schriftelijk zijn, door de voorzitter ondertekende, kandidatuur te stellen, gericht aan het bestuursorgaan van de federatie, vergezeld van een kopie van zijn gecoördineerde statuten en huishoudelijk reglement.

§ 2 Het bestuursorgaan beslist over de voorlopige aanvaarding van de kandidaat als club-effectief lid tot aan de eerstkomende Algemene Vergadering die een definitieve beslissing neemt over de aanvaarding van het club-effectief lid. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde effectieve leden. De Algemene Vergadering kan soeverein en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als club-effectief lid. Als de kandidaat geweigerd wordt, kan het zich pas 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen als club-effectief lid.

§ 3 Onderstaande clubs worden aanzien als effectieve leden :
• Reddingsclubs die erkend zijn door de Vlaamse Reddingsfederatie en die opgericht zijn als rechtspersoon.
• Reddingsclubs die erkend zijn door de Vlaamse Reddingsfederatie en die opgericht zijn als een feitelijke vereniging.

§ 4 Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de wetgeving en deze statuten worden beschreven.

§ 5 De club-effectieve leden betalen geen jaarlijkse bijdrage.

Persoons-effectief lid

§ 6 Dit zijn de oprichters (stichters) alsook de personen die werden aanvaard als effectief lid in de periode van 09/11/1985 tot en met 25/03/1994. Nadien werden en worden geen personen als effectief lid meer aanvaard. Om als effectief lid te worden aanvaard door het bestuursorgaan, moest men minstens 18 jaar oud zijn, Belg zijn, en/of lid van één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Ieder persoons-effectief lid heeft één stem op de Algemene Vergadering.

§ 7 De persoons-effectieve leden (d.d. 15/12/2019) zijn:
• Coppieters Nadine
• Crombez Kristel
• De Krock Ann
• Kenis Frans
• Masyn Thérèsia
• Persyn Ulrik
• Van den Broeck Luc
• Van Vooren Peter
• Vervaecke Harald
• Voorhelst Rik

§ 8 Een persoons-effectief lid verkreeg het lidmaatschap na aanvaarding door het bestuursorgaan en na inschrijving in het ledenregister alsook na storting van een éénmalig lidgeld dat 74,37 euro niet mocht overschrijden.

§ 9 Een persoons-effectief lid behoudt zijn/haar stemrecht indien hij/zij jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage stort dat minstens gelijk is aan dat van een aangesloten lid. Hij/zij verliest het statuut van persoons-effectief lid indien hij/zij fysiek afwezig is over een periode van drie jaar op de Algemene Vergaderingen te rekenen vanaf 2013, of geen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage heeft betaald.

Artikel 8. Toegetreden leden

De toegetreden leden kunnen rechtspersonen of fysieke personen zijn. De toegetreden leden hebben geen enkele persoonlijke verplichting ten opzichte van de verbintenissen van de vereniging. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de Algemene Vergadering.

RedFed kent twee soorten toegetreden leden: aangesloten leden en steunende leden.

Aangesloten leden

§ 1 Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als aangesloten lid van RedFed te worden.

§ 2 De aangesloten leden zijn alle leden die bij een club zijn aangesloten in welke hoedanigheid ook (hetzij als sportbeoefenaar, hetzij als niet-sportbeoefenaar) en die verplicht nominatief aangegeven en verzekerd moet worden bij RedFed. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage dat max. 200 euro bedraagt.

§ 3 De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks bij het begin van het boekjaar worden aangepast door de Algemene Vergadering.

Steunende leden

§ 4 Onder de steunende leden worden volgende leden gerangschikt:
• Ereleden: personen, vennootschappen of instellingen die wegens hun werking of verdiensten tot de bloei en de ontwikkeling van de vereniging bijdragen of hebben bijgedragen.
• Beschermende leden: perso¬nen, vennootschappen of instellingen die door materiële of financiële bijdrage meewerken tot het bereiken van het doel van de vereniging.
• Alle andere fysieke en/of rechtspersonen aanvaardt door de vereniging.

§ 5 De steunende leden betalen een lidmaatschapsbijdrage dat max. 200 euro bedraagt.

§ 6 De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks bij het begin van het boekjaar worden aangepast door het bestuursorgaan.

Artikel 9. Duur en einde lidmaatschap

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door ontslag, uitsluiting of overlijden, of niet voldoen aan de regels van het huishoudelijk reglement.

Artikel 10. Ontslag

§ 1 De effectieve en toegetreden leden zijn vrij zich op elk ogenblik vrijwillig ontslag te nemen uit RedFed door een aangetekende brief te richten aan de voorzitter van RedFed.

§ 2 Een ontslagnemend effectief of toegetreden lid zal wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend. Tevens moet het effectief of toegetreden lid alle andere financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldaan hebben.

§ 3 Een effectief of toegetreden lid dat de lidmaatschapsbijdrage niet betaalt binnen de maand na verzending van een tweede aangetekende aanmaning tot betaling, wordt vanaf dat moment als ontslagnemend beschouwd en kan niet langer gebruik maken van de dienstverlening van de vereniging.

Artikel 11. Opschorting

§ 1 Het bestuursorgaan kan het lidmaatschap van een effectief lid waarvan hij meent dat het moet beëindigd worden, bij een meerderheidsbeslissing, opschorten tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering die beslist over de al dan niet beëindiging van het lidmaatschap van het betrokken effectief lid. Om zulke beslissing te kunnen nemen, dienen 2/3e van de bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering die de beslissing neemt.

§ 2 Alvorens tot de opschorting van het lidmaatschap over te gaan, dient het bestuursorgaan het effectief lid uit te nodigen om gehoord te worden.

§ 3 Zolang het lidmaatschap van een effectief lid opgeschort is, kan het geen gebruik meer maken van de dienstverlening van de vereniging.

Artikel 12. Beëindigen van het lidmaatschap

§ 1 Het lidmaatschap van een effectief lid kan, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5e van alle effectieve leden, worden beëindigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 2/3e van alle effectieve leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en waarbij de beslissing genomen wordt met een 2/3e meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde effectieve leden.

§ 2 Een effectief lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, moet door de Algemene Vergadering uitgenodigd worden om gehoord te worden.

§ 3 Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het bestuursorgaan, mits eerbiediging van de rechten zoals bepaald in het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij overlijden.

Artikel 13. Rechten

Een effectief of toegetreden lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.


HOOFDSTUK 3. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Samen¬stelling en stemrecht

§ 1 De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de Algemene Vergadering.

§ 2 Een persoons-effectief lid heeft op de Algemene Vergade¬ring één stem.

§ 3 Een club-effectief lid, opgericht als een vzw, heeft op de Algemene Vergadering stemrecht als volgt:
• Eén stem van drie tot vijftien leden.
• Twee stemmen van zestien tot negenenvijftig leden.
• Drie stemmen van zestig tot negenennegentig leden.
• Vier stemmen van honderd tot honderdnegenenveertig leden.
• Vijf stemmen vanaf honderdvijftig leden.

§ 4 Een club-effectief lid, opgericht als een feitelijke vereniging, heeft op de Algemene Vergadering stemrecht als volgt:
• Eén stem vanaf zestien leden.

Artikel 15. Bevoegdheden

Volgende bevoegdheden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering:
1. Het wijzigen van de statuten.
2. De aanvaarding van nieuwe effectieve en toegetreden leden.
3. De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging.
4. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging indien deze wordt toegekend.
5. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen.
6. De benoeming van en kwijting aan de rekeningnazichters.
7. De benoeming en afzetting van de rechters voor de tuchtcommissies en het bepalen van hun eventuele bezoldiging.
8. De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.
9. De ontbinding van de vereniging.
10. De uitsluiting van een effectief lid.
11. De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap met sociale onderneming.
12. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
13. Het vastleggen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen.
14. Alle gevallen waarin de statuten dit voorzien.

Artikel 16. Bijeenroeping

§ 1 Er wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden op dag en uur bepaald door het bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle effectieve leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

§ 2 Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden bijeengeroepen op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste 1/5e van alle effectieve leden. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 kalenderdagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.

§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering per e-mail. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens 1/20e van de effectieve leden. Het aanbrengen van agendapunten moet schriftelijk gebeuren bij de Algemeen Directeur.

§ 4 Effectieve leden die de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering per gewone brief wensen te ontvangen, richten hiertoe een uitdrukkelijk verzoek aan het RedFed-secretariaat.

Artikel 17. Voorzitter Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van RedFed. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.

Artikel 18. Volmachten

§ 1 Een persoons-effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander persoons-effectief lid. De vertegenwoordiging gebeurt schriftelijk en de vertegenwoordiger moet voor aanvang van desbetreffende Algemene Vergadering deze stemprocuratie kunnen tonen. Een aanwezig persoons-effectief lid kan slechts één ander persoons-effectief lid vertegenwoordigen.

§ 2 Een club-effectief lid van een club opgericht als een vzw kan zich laten vertegen-woordigen door een persoon die bij deze club is aangesloten als betalend lid aan RedFed. Een club-effectief lid opgericht als vzw mag zich laten vertegenwoordigen door een ander club-effectief lid opgericht als vzw. De vertegenwoordiging gebeurt schriftelijk en de vertegenwoordiger moet voor aanvang van desbetreffende Algemene Vergadering deze stemprocuratie kunnen tonen. Een aanwezig club-effectief lid kan slechts één ander club-effectief lid vertegenwoordigen.

§ 3 Een club-effectief lid van een club opgericht als een feitelijke vereniging is lid bij persoonlijke vertegenwoordiging door haar voorzitter. De voorzitter kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die bij deze club is aangesloten als betalend lid aan RedFed. Een club-effectief opgericht als een feitelijke vereniging kan geen ander club-effectief lid vertegenwoordigen.

§ 4 Ook toegetreden leden kunnen op de Algemene Vergadering worden uitgenodigd. Deze hebben enkel een raadgevende stem.

Artikel 19. Waarnemers

Waarnemers of deskundigen kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, mits instemming van het bestuursorgaan. Zij mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

Artikel 20. Besluiten

§ 1 De Algemene Vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§ 2 De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de Algemene Vergadering doorslaggevend zijn.

§ 3 Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.

§ 4 Onthoudingen / ongeldige stemmen worden meegeteld noch noemer noch teller bij het nemen van deze besluiten.

§ 5 De stemming kan gebeuren door handopsteking behalve in geval van benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders. De stemming gebeurt geheim met stembiljet als het personen betreft.

§ 6 Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Artikel 21. Bijzondere meerderheden

§ 1 In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de effectieve leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste effectieve leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden waarop geen aanwezigheidsquorum geldt. Deze tweede vergadering moet minstens 15 kalenderdagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

§ 2 Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

§ 3 Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of op het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 22. Verslag van de Algemene Vergadering

§ 1 Er worden notulen van de Algemene Vergadering opgesteld. Ze worden opgenomen in een notulenregister dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris-generaal/penningmeester.

§ 2 De ontwerpnotulen worden binnen de maand na de Algemene Vergadering aan alle effectieve leden per e-mail verzonden. Effectieve leden die de verslagen van de Algemene Vergadering per gewone brief wensen te ontvangen, richten hiertoe een uitdrukkelijk verzoek aan het RedFed-secretariaat.

§ 3 Elk effectief lid heeft recht op inzage in het verslag. Toegetreden leden en derden hebben dit recht niet, tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt.

§ 4 Opmerkingen van effectieve leden op de ontwerpnotulen moeten binnen de 14 kalenderdagen bezorgd worden aan het RedFed-secretariaat. Eventuele vragen tot correctie worden voorgelegd op de eerste daaropvolgende bestuursvergadering. Het bestuursorgaan beslist over de correcties. Het definitieve verslag wordt binnen de 14 kalenderdagen na de bestuursvergadering per e-mail aan alle effectieve leden bezorgd en op de RedFed-website geplaatst.


HOOFDSTUK 4. BESTUURSORGAAN

Artikel 23. Samenstelling bestuur

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit minstens vijf en maximum tien bestuurders.

§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is. Bestuurders van de vereniging mogen geen politiek mandaat uitoefenen. Zij mogen geen politieke voorkeur laten blijken. Bestuurders van de vereniging mogen eveneens geen arbeidsrelatie of commerciële band hebben.

§ 3 Het is verboden om de functie van voorzitter van het bestuur met de functie van Algemeen Directeur te cumuleren.

§ 4 Het bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld :
• Eén voorzitter (*)
• Eén ondervoorzitter (*)
• Eén secretaris-generaal/penningmeester (*)
• Vijf provinciale voorzitters (**)
• Twee voorzitters van permanente commissies (*)

* : Worden door de voltallige Algemene Vergadering verkozen.
**: De provinciale voorzitter wordt verkozen door de effectieve leden uit de provincie.

Artikel 24. Duur en einde van het mandaat

§ 1 De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van vier jaar. Deze termijn loopt tot aan de sluiting van de Gewone Algemene Vergadering van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de bestuurders werden verkozen. Alle bestuurders zijn herbenoembaar.

§ 2 De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat kunnen worden vergoed.

§ 3 Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

§ 4 Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling gebeurt door de Algemene Vergadering.

§ 5 Indien een bestuurder ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of e-mail te richten aan het bestuursorgaan.

§ 6 Een bestuurder kan gevraagd worden na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

§ 7 Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.

§ 8 Een bestuurder die driemaal opeenvolgend afwezig is op een vergadering van het bestuursorgaan zonder verontschuldiging, wordt als ontslagnemend beschouwd. Zijn ontslag zal op de eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigd worden.

§ 9 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§ 10 Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde effectieve leden. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim.

Artikel 25. Kandidaatstelling, verkiezing en benoeming

§ 1 De kandidaatstellingen voor het bestuursorgaan worden schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter van het bestuursorgaan en dit ten laatste 3 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering.

§ 2 De verkiezing van van het bestuursorgaan gebeurt op en door de Algemene Vergadering. Indien er slechts één kandidaat is voor een functie wordt deze kandidaat verkozen door acclammatie behalve als 1/5e van de aanwezige stemmen een geheime stemming vragen. Bij een dergelijke geheime stem wordt de persoon verkozen indien hij/zij minstens de eenvoudige meerderheid van de stemmen verkrijgt. Indien wordt gekozen uit twee kandidaten, dan is de persoon met de meeste stemmen verkozen. Indien wordt gekozen uit meer dan twee kandidaten, dan valt de persoon met de minste stemmen weg en gaat er een tweede stemronde door, enz. Indien er een gelijkheid is van stemmen, dan wordt de functie toegekend aan de hand van de volgende prioriteiten (in deze volgorde):
• Het uittredend lid.
• Het langst in functie zijnde lid binnen het bestuursorgaan.
• De persoon die het langst lid is van de vereniging.
Hierna wordt het verkozen bestuursorgaan bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

§ 3 Verdere details voor de procedure voor de kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de bestuursleden worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 26. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Artikel 27. Externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuur

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders. Deze twee bestuurders handelen gezamenlijk.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 28. Intern reglement

§ 1 Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.

§ 2 Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van de bestuursvergadering op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een meerderheid hiervan akkoord gaat met de wjiziging.

Artikel 29. Bekendmakingvereisten van bestuur

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in elk geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 30. Vergaderingen van het bestuur

§ 1 Het bestuursorgaan vergadert na oproeping van de voorzitter alsook binnen de maand na het verzoek van minimum drie bestuurders.

§ 2 De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda. De uitnodiging wordt minimum 8 kalenderdagen voor de bestuursvergadering door de Algemeen Directeur per e-mail verstuurd.

§ 3 Bestuurders die punten op de agenda wensen te plaatsen dienen deze ten laatste 4 werkdagen voor de vergadering per e-mail aan het RedFed-secretariaat over te maken. De definitieve agenda van de vergadering wordt ten laatste 3 werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders bezorgd via e-mail.

§ 4 Agendapunten die niet op de dagorde voorzien zijn, kunnen niet ter bespreking aangenomen worden ten ware de voorzitter deze onder de rubriek "varia" ter bespreking zou toelaten.

§ 5 De voorzitter zit de bestuursvergadering voor en treedt op als algemeen vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle leden. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.

Artikel 31. Aanwezigheidsquorum en stemming door het bestuur

§ 1 Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten als minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

§ 2 De vertegenwoordiging/volmacht van een bestuurder dient bij de voorzitter toe te komen uiterlijk vóór de aanvang van de bestuursvergadering. Eén aanwezig bestuurder kan slechts één ander bestuurder vertegenwoordigen.

§ 3 Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, na aftrek van de onthoudingen.

§ 4 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, die van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

§ 5 De stemming is geheim als het personen betreft.

§ 6 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij schriftelijk akkoord via e-mail van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid.

Artikel 32. Tegenstrijdig belang

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichten aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Ingeval de Algemene Vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuur ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 33. Verslag van het bestuur

§ 1 Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuursorgaan. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vzw. Ze worden eveneens binnen de maand na de vergadering per e-mail aan alle bestuurders bezorgd.

§ 2 Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

§ 3 De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.


HOOFDSTUK 5. DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 34. Het Dagelijks Bestuur

§ 1 Het Dagelijks Bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.

§ 2 Het bestuur keurt een Dagelijks Bestuur goed dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris-generaal/penningmeester en de Algemeen Directeur en streeft naar continuïteit.

§ 3 Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd tot het nemen van dringende beslissingen, die onmiddellijk dienen voorgelegd te worden op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan. Overeenkomstig de wet hebben de personen die deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur de hoedanigheid van orgaan en handelt als college bij 2/3e meerderheid.

§ 4 De personen belast met het Dagelijks Bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het Dagelijks Bestuur bij transacties die 5000 euro te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

§ 5 Het bestuursorgaan is belast met toezicht op het Dagelijks Bestuur.

Artikel 35. Bekendmakingsvereisten van het Dagelijks Bestuur

De benoeming van de personen, belast met het Dagelijks Bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.


HOOFDSTUK 6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

Artikel 36. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

 

HOOFDSTUK 7. BOEKHOUDING

Artikel 37. Financiering

De vereniging kan worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doelstelling van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 38. Boekhouding - kwijting

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Bij een uitzondering zal het eerste boekjaar aanvangen op de stichtingsvergadering en eindigen op 31 december 1986.

§ 2 Elk jaar moet het bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuur stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

§ 3 De Algemene Vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichten betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.


HOOFDSTUK 8. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 39. Ontbinding

§ 1 De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minstens 1/5e van de leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.

§ 2 Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het WVV.

§ 3 Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116 haar zetel verplaatsen.

Artikel 40. Bestemming van het vermogen

§ 1 In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw.

§ 2 De bestemming van het vermogen moet worden toegekend aan een andere vzw met een gelijkaardig of verwant doel als RedFed, werkzaam in Vlaanderen.

Artikel 41. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.


HOOFDSTUK 9. DEONTOLOGISCHE CODE

Artikel 42. Deontologische code

§ 1 De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, het decreet van de niet-sportbeoefenaar, het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en de geldende uitvoeringsbesluiten van deze decreten. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen bepalingen waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd.

§ 2 De vereniging aanvaardt de principes en de regels van de democratie, onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

§ 3 De vereniging zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vzw en bij de aangesloten leden tegen te gaan door een concrete toepassing van de bestaande wetgeving en zal tevens sanctionerend optreden bij misbruik op basis van een deontologische code ter beschrijding van de mensenhandel.


HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN

Artikel 43. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.


EINDE DER STATUTEN

Wijzigingen goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 15 december 2019.