Commissies

Het bestuursorgaan kan commissies en werkgroepen oprichten en ontbinden. Zij kunnen permanent of tijdelijk zijn.

 

Provinciale commissies

RedFed kent vijf provinciale commissies, namelijk de commissies voor de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant (en Brussel hoofdstedelijk gewest), Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Elk provinciaal bestuur bestaat bij voorkeur uit:

 • Een provinciale voorzitter.
 • Een provinciale secretaris.
 • Een provinciale penningmeester.
 • Eén afgevaardigde van de permanente commissie sport.
 • Eén afgevaardigde van de permanente commissie opleiding.
 • Een maximum van drie provinciale bestuursleden.

De algemene verantwoordelijkheden en taken van het provinciaal bestuur zijn:

 • Iedere provinciale commissie dient vóór 1 februari haar jaar- en financieel verslag (resultatenrekening en balans) van het voorbije werkingsjaar op te sturen naar het RedFed-secretariaat. De commissie die zonder geldige reden en zonder uitstel van het bestuursorgaan de verslagen laattijdig indient, ontvangt geen subsidies in dat jaar.
 • Het stimuleren van en het begeleiden bij de oprichting van nieuwe reddingsclubs, in samenwerking met het uitvoerend secretariaat.
 • Het nastreven van de doelstellingen van RedFed en haar beleidsplan binnen de provincie.
 • Het maximaal ondersteunen en nastreven van de doelstellingen van de verschillende permanente commissies en werkgroepen binnen de provincie.
 • Beslissingen van het bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering aangaande de provincie uitvoeren.
 • De subsidiekanalen binnen de provincie kennen en maximaal benutten.
 • Maximale promotie van de reddingssport en het reddend zwemmen in het algemeen in de provincie.
 • Het organiseren van provinciale bijscholingen, kampioenschappen, seminaries, studiedagen, sportkampen, sportbeurzen,...
 • Hulp bieden bij het aanbrengen van sponsors voor RedFed.
 • Algemeen support aan de reddingsclubs en haar leden binnen de provincie.
 • Een gezond financieel beleid voeren binnen de provincie.

 

Permanente commissies

RedFed kent twee permanente commissie, namelijk de commissie voor de sport en voor de opleiding.

Een permanente commissie bestaat uit minstens:

 • Eén voorzitter.
 • Eén secretaris.
 • Vijf provinciale afgevaardigden, namelijk één per provincie.
 • Bijkomende leden aangesteld door het bestuursorgaan.

Binnen de Sportcommissie zijn er nog drie extra vertegenwoordigers:

 • Vertegenwoordiger atleten: verkozen door alle C-leden.
 • Vertegenwoordiger officials: verkozen door College of Referees.
 • Vertegenwoordiger trainers: verkozen door alle clubtrainers.

De algemene verantwoordelijkheden en taken van de permanente commissies zijn:

 • Iedere permanente commissie dient vóór 1 maart haar jaarverslag van het voorbije werkingsjaar op te sturen naar het RedFed-secretariaat.
 • Het nastreven van de doelstellingen van RedFed en haar beleidsplan binnen de commissie.
 • Adviezen formuleren naar het bestuursorgaan.
 • Beslissingen van het bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering aangaande de commissie uitvoeren.
 • Het publiceren van interessante teksten in het officieel orgaan van RedFed omtrent de onderwerpen van de betrokken commissie.
 • Het jaarlijks organiseren van een studiedag voor de leden van RedFed met topics van de betrokken commissie.
 • Het opmaken van een jaarlijkse onkostenraming.

Alle verslagen van de Opleidings- en Sportcommissie kan je raadplegen in de infotheek.

 

Medisch-Ethische commissie

De Medisch-Ethische commissie bestaat uit minstens 3 en maximaal 9 leden die zijn samengesteld uit:

 • Aanspreekpunt Integriteit (API) RedFed.
 • Verantwoordelijke ethiek personeelslid RedFed.
 • Verantwoordelijke ethiek bestuurslid RedFed.
 • Verantwoordelijke arts sportletselpreventie RedFed.
 • 1ste verkozen API RedFed-club. 
 • 2de verkozen API RedFed-club.
 • Jurist.
 • 1 of 2 paramedici “experten sportletselpreventie”

De Medisch-Ethische commissie gaat in op vragen uit het veld en werkt proactief aan de rubrieken antidoping, sportletselpreventie, ethisch sporten, sport en gezondheid. Ze staat in voor het opvolgen en samenstellen van de gedragscodes en disciplinaire procedures van RedFed en het doen naleven van de decreten en de beleidsplannen.