Artikel 2:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) verplicht rechtspersonen om op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, volgende gegevens te vermelden:

  • de naam van de rechtspersoon de rechtsvorm, voluit of afgekort
  • de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon
  • het ondernemingsnummer
  • het woord 'rechtspersonenregister' of 'RPR', gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon.
  • in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon
  • in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is

Het is belangrijk deze verplichting na te leven aangezien artikel 2:22 van het WVV stelt dat diegene die namens een rechtspersoon aan een akte of website meewerkt die niet voldoet aan bovenstaande vermeldingen, aansprakelijk gesteld kan worden voor de daarin aangegane verbintenissen.