Statuten

HOOFDSTUK 1. BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1. Naam

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming "Vlaamse Reddingsfederatie", afgekort "RedFed" en is opgericht op grond van de wet van 27/06/1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, zoals gewijzigd door de wetten van 02/05/2002 en 22/12/2003.

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Leuven, en kan door beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid en quorum vereist voor de statutenwijziging, naar eender welke plaats in het Nederlands taalgebied of Brussel-hoofdstad worden overgebracht.

Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De zetel is gevestigd te Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo.

De vereniging kan provinciale commissies oprichten in alle Vlaamse provincies alsook clubs oprichten en/of erkennen in alle steden en gemeenten van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Artikel 3. Doel

De vereniging heeft tot doel, buiten alle politieke of confessionele strekkingen om, het bevorderen van de reddingssport alsook van de studie en documentatie, vorming en educatie van het reddend zwemmen in het algemeen en zal er voor de vermaat-schappelijking hiervan alle initiatieven nemen die toelaten dit doel te bereiken.

De vereniging wil de reddingssport en de veilige watersportbeoefening optimaliseren en zo breed mogelijk ondersteunen. De vereniging wil tevens bijdragen tot de preventie van verdrinkingsongevallen. Om dit doel te bereiken zal onder meer een permanente samenwerking op gang gebracht worden tussen alle instanties die de beoefening van het zwemmen, de beoefening van de watersport, de waterveiligheid en de reddingssport promoten.

De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken. Zij mag samenwerken met ondernemingen die voor haar doelstellingen nuttig kunnen zijn. Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Het wijzigen van het doel van de vereniging behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Hiervoor is een 2/3de aanwezigheid nodig van de stemgerechtigde leden en een 4/5de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden vereist.

Indien de aanwezigheidsvereiste niet bereikt is moet minstens 15 dagen gewacht worden om een tweede vergadering samen te roepen. Tijdens deze vergadering is er geen aanwezigheidsvereiste voorzien. Wel blijft de vereiste voor een 4/5de meerderheid van de aanwezige stemmen vereist.

Artikel 4. Duur

De vereniging is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden in de vormen en de voorwaarden door de statuten en de wet vereist.


HOOFDSTUK 2. LEDEN, ONTSLAG EN VERPLICHTINGEN

Artikel 5. Leden

Het aantal leden is onbeperkt.

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

5.1. Effectieve leden

De effectieve leden kunnen fysieke personen zijn of rechtspersonen. Zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. Het aantal effectieve leden is niet beperkt doch mag niet minder dan vijf bedragen. De vereniging kent twee soorten effectieve leden.

Club-effectief lid

• Reddingsclubs die erkend zijn door de Vlaamse Reddingsfederatie en die opgericht zijn als rechtspersoon, worden aanzien als effectieve leden.
• Reddingsclubs die erkend zijn door de Vlaamse Reddingsfederatie en die opgericht zijn als een feitelijke vereniging, worden aanzien als effectieve leden. Zij kunnen enkel lid zijn bij persoonlijke vertegenwoordiging door haar voorzitter.

Iedere club-effectief lid dat voldoet aan vastgelegde normen weergegeven in artikel 13 van deze statuten heeft één of meerdere stemmen op de algemene vergadering van RedFed en op de provinciale vergaderingen. Vanaf 26/03/1994 worden enkel clubs als nieuwe effectieve leden aanvaard.

Persoons-effectief lid

Dit zijn de oprichters (stichters) alsook de personen die werden aanvaard in de vereniging als effectief lid in de periode van 09/11/1985 tot en met 25/03/1994. Nadien werden en worden geen personen als effectief lid meer aanvaard. Om als effectief lid te worden aanvaard door de raad van bestuur, moest men minstens 18 jaar oud zijn, Belg zijn, en/of lid van één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Ieder persoon effectief lid heeft één stem op de algemene vergadering.

De volgende oprichters waren of zijn persoons-effectieve leden:
1. Aerts Johan, Prosper Poulletlaan 31/2, 3010 Kessel-Lo.
2. Bikkembergs Guido, Vogelsangerweg 48, 5000 Keulen (West Duitsland).
3. Burin Philippe, Kabei 34, 3800 Sint-Truiden.
4. Buylaert Walter, De Pintelaan 185, 9000 Gent.
5. Cauffrier Jacques, Laschieterveld 15, 4700 Eurpen.
6. Christiaens Gery, Bornstraat 69, 2920 Kapelle-op-den-Bos.
7. Crets Paul, Turnhoutsebaan 71 B1, 2200 Borgerhout.
8. Daenen Guido, Luikersteenweg 328, 3700 Tongeren.
9. Deben Hendrik, Floria de Cuijperstraat 17, 2510 Mortsel.
10. De Beck Georges, Dikkebusseweg 544, 8904 Dikkebus.
11. De Boe Frans, Marktweg 103, 9500 Geraardsbergen.
12. De Clerck Dominique, Driftweg 3, 8420 Klemskerke (De Haan).
13. De Cleyn Guido, Gelmelenstraat 142, 2120 Schoten.
14. De Coninck Eugene, Rode Kruisplein 1, 2800 Mechelen.
15. De Coutere Rudi, Ranonkelstraat 9, 3500 Hasselt.
16. De Geest Guy, Koning Albertpark 8, 8500 Kortrijk.
17. De Keyster Frank, Meiweg 12, 8790 Waregem.
18. Demerie Willy, M. Windelsstraat 56, 8790 Waregem.
19. Demoustier Monique, P. Lebrunstraat 32, 3000 Leuven.
20. Dessein Marc, Bruineveld 69, 3200 Kessel-Lo.
21. D’Haenens François, Stropstraat 3, 9000 Gent.
22. Dhooge Alain, Wildemansweg 30, 3020 Herent.
23. Fierens Hugo, Mercatorstraat 24, 2700 Sint-Niklaas.
24. Goethals Frans, Sint-Martens-Latemlaan 1, 8500 Kortrijk.
25. Goekind Julien, Zandvoordeschorredijkstraat 17, 8400 Oostende.
26. Hermans Christel, Fonteinstraat 58/6, 3031 Oud-Heverlee.
27. Houben Mathieu, Warsstraat 12, 3670 Maaseik.
28. Knudde Florent, Leopold II-Laan 13, 8410 De Haan (Wenduine).
29. Koekelkoren Eric, Diestsebaan 41, 3295 Schaffen.
30. Lambrechts Jan, De Vennen 7, 2230 Schilde.
31. Lauwaert Andre, De Pintelaan 185, 9000 Gent.
32. Lefebvre Eddy, Lavendelstraat 53, 9000 Gent.
33. Louwagie Michel, Watersportlaan 2, 9000 Gent.
34. Lust Paul, Dutselesteenweg 321, 8000 Brugge.
35. Maes Rudy, Martelarenlaan 28, 3010 Wilsele.
36. Pauwels Roger, Jacob Smitsstraat 52, 1800 Vilvoorde.
37. Persyn Ulrik, Remy Van Der Vaerenlaan 16, 3000 Leuven.
38. Sterckx Jozef, Guido Gezellelaan 83, 3030 Heverlee,
39. Strosse Jan, Koetsweg 99/1, 3200 Kessel-Lo.
40. Remue John, P. Lebrunstraat 32, 3000 Leuven.
41. Riemaker Dirk, Forthoekstraat 1, 8370 Blankenberge.
42. Roelandt Erik, Kallobaan 150, 2750 Beveren.
43. Rotsaert Didier, Koning Albertlaan 43/A, 9000 Gent.
44. Saeys Joris, Dorpstraat 55, 2640 Niel.
45. Snoks Erwin, Kerkenblook 49, 3550 Heusden Zolder.
46. Vaes Eric, Hoelenstraat 70/3, 3540 Zolder.
47. Van Den Auweele Yves, Volhardingslaan 32, 3030 Heverlee
48. Van Den Bosch Paul, Boskant 62, 2451 Lichtaart.
49. Van Den Broeck Luc, Terkamerveld 33, 9360 Buggenhout.
50. Van Driessche Ludovica, Blauwhuisstraat 24, 8000 Brugge.
51. Van den Weghe Xavier, W. Coosemansstraat 131, 3200 Kessel-Lo.
52. Van Limbergen Luc, Stijn Streuvelslaan 26, 2360 Aartselaar.
53. Van Royen Luc, Houten Schoen 54, 2700 Sint-Niklaas.
54. Velghe Aimée, ’t Speelhof 39, 8200 Brugge.
55. Verlinden Willy, Kortrijksestraat 353, 3200 Kessel-Lo.
56. Vermote Willy, Rekolettenstraat 29, 8450 Nieuwpoort.
57. Vervaecke Harald, Priester Daensstraat 16, 3200 Kessel-Lo.
58. Verwerft Willem, Collegestraat 14, 2410 Herentals.
59. Vijfvinkel Dirk, Bankstraat 1, 3000 Leuven van Nederlandse Nationaliteit.
60. Voorhelst Henri, Hildebergstrasse 21, 5000 Keulen (West Duitsland).
61. Wellens Willy, Verbondstraat 85, 2000 Antwerpen.
Allen van Belgische nationaliteit, behalve daar waar vermeld.

5.2. Toegetreden leden

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de aangesloten leden en de steunende leden.

1. Aangesloten leden
Worden als aangesloten lid aanvaard, personen die de vereiste jaarlijkse lid-maatschapsbijdrage betalen via een club-effectief lid. Binnen de categorie van aangesloten leden zijn er competitieve en recreatieve aangesloten leden.

2. Steunende leden
Hierin worden de ereleden en de beschermende leden gerangschikt.
a) Ereleden zijn personen, vennootschappen of instellingen die wegens hun werking of verdiensten, tot de bloei en de ontwikkeling van de vereniging bijdragen of hebben bijgedragen.
b) Beschermende leden zijn personen, vennootschappen of instellingen die door materiële of financiële bijdrage meewerken tot het bereiken van het doel van de vereniging.
c) Alle andere natuurlijke en/of rechtspersonen, aanvaard door de vereniging

De toegetreden leden hebben geen enkele persoonlijke verplichting ten opzichte van de verbintenissen van de vereniging.

De algemene vergadering wordt enkel gevormd door de effectieve leden.

Artikel 6. Lidmaatschap

Een persoons-effectief lid verkreeg het lidmaatschap na aanvaarding door de raad van bestuur en na inschrijving in het ledenregister alsook na storting van een éénmalig lidgeld dat de 74,37 Euro niet mocht overschrijden.

Een persoons-effectief lid behoudt zijn/haar stemrecht indien hij/zij jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage stort die minstens gelijk is aan dat van een aangesloten lid. Hij/zij verliest het statuut van persoons-effectief lid indien hij/zij fysiek afwezig is over een periode van drie jaar op de algemene vergaderingen te rekenen vanaf 2013, of geen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage heeft betaald zoals bedoeld in artikel 8.2.

De toegetreden leden verkrijgen het lidmaatschap (zonder stemrecht) na storting van een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Elk club-effectief lid kan voorlopig worden aanvaard door de raad van bestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering waar de definitieve aanvaarding door de algemene vergadering als eerste punt op de dagorde wordt geplaatst. Een club die aanvaard is verkrijgt stemrecht als het in orde is met de financiële bijdrage bij de start van de gewone of buitengewone algemene vergadering. Een club-effectief lid verliest stemrecht als de club niet in orde is met de financiële bijdrage bij de start van de gewone of buitengewone algemene vergadering.

Artikel 7. Lidgelden

Alle leden hebben de verplichting een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering en niet hoger mag zijn dan 200 Euro.

Artikel 8. Ontslag

1. De effectieve leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken, of per gewone of per aangetekende brief hun ontslag te geven aan de voorzitter van de raad van bestuur.
2. Wordt als ontslagnemend geacht, het effectief lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand nadat een tweede schriftelijke aanmaning ter betaling van zijn bijdrage zonder gevolg is gebleven.
3. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen en nadat het lid is gehoord door de raad van bestuur.
4. De uitsluiting of schrapping van een toegetreden lid wordt uitgesproken door de raad van bestuur; bij gewone meerderheid, waarbij minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en nadat het lid is gehoord. De stemming aangaande personen is steeds geheim.
5. De raad van bestuur mag tot aan de algemene vergadering de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of het huishoudelijk reglement of indien zij de goede naam van de vereniging hebben aangetast. Deze beslissing wordt genomen bij 2/3de meerderheid van de raad van bestuur, waarop minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een onthouding bij de stemming wordt beschouwd als een negatieve stem, naar analogie van stemming op de algemene vergadering.
6. Het ontslagnemend lid of uitgesloten lid en rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit, noch op de teruggave van bijdrage. Zij zijn onbevoegd mededelingen van rekeningen, verzegeling van goederen of het opmaken van een inventaris te eisen.

 

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9. Samenstelling

De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of bij zijn/haar afwezigheid door een van de ondervoorzitter.

Artikel 10. Bevoegdheid

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

1. Het wijzigen van de statuten.
2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
4. De kwijting geven aan de bestuurders en de commissarissen.
5. De goedkeuring van de rekening en de begroting.
6. De ontbinding van de vereniging.
7. De aanvaarding en de uitsluiting van een effectief lid.
8. De omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk (vso).
9. Alle gevallen waarin de statuten dit voorzien.

Alle bevoegdheden die in de wet of de statuten niet toegekend zijn aan de algemene vergadering vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 11. Vergaderkalender

De leden van de algemene vergadering worden minstens éénmaal per jaar door de raad van bestuur samengeroepen. Telkens als het belang van de vereniging dit vereist en binnen de maand wanneer één vijfde van de effectieve leden erom verzoeken kan een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden.

Artikel 12. Uitnodiging en vertegenwoordiging

De effectieve leden worden door de raad van bestuur uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen. De uitnodiging wordt gedaan door middel van een schrijven (per gewone post of per e-mail) dat minstens 30 kalenderdagen vóór de vergadering dient verstuurd te worden. De uitnodiging maakt verplichtend melding van de voorlopige dagorde.

Een persoons-effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander persoons-effectief lid. De vertegenwoordiging gebeurt schriftelijk en de vertegenwoordiger moet voor de aanvang en gedurende de algemene vergadering, deze stemprocuratie kunnen tonen. Een aanwezig persoons-effectief lid kan slechts één ander persoons-effectief lid vertegenwoordigen.

Een club-effectief lid van een club opgericht als een vzw kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die bij deze club is aangesloten als betalend lid aan RedFed. Een club-effectief lid opgericht als vzw mag zich laten vertegenwoordigen door een ander club-effectief lid opgericht als vzw. De vertegenwoordiging gebeurt schriftelijk en de vertegenwoordiger moet voor de aanvang van de algemene vergadering deze stemprocuratie kunnen tonen. Een aanwezig club-effectief lid kan slechts één ander club-effectief lid vertegenwoordigen.

Een club-effectief lid van een club opgericht als een feitelijke vereniging is lid bij persoonlijke vertegenwoordiging door haar voorzitter. De voorzitter kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die bij deze club is aangesloten als betalend lid aan RedFed. Een club-effectief opgericht als een feitelijke vereniging kan geen ander club-effectief lid vertegenwoordigen.

Ook toegetreden leden kunnen op de algemene vergadering worden uitgenodigd. Deze hebben enkel een raadgevende stem.

Artikel 13. Stemming

Een persoons-effectief lid heeft op de algemene vergadering en de provinciale vergadering één stem.

Een club-effectief lid, opgericht als een vzw, heeft op de algemene vergadering en provinciale vergadering stemrecht als volgt:
- Eén stem van drie tot vijftien leden.
- Twee stemmen van zestien tot negenenvijftig leden.
- Drie stemmen van zestig tot negenennegentig leden.
- Vier stemmen van honderd tot honderdnegenenveertig leden.
- Vijf stemmen vanaf honderdvijftig leden.

Een club-effectief lid, opgericht als een feitelijke vereniging, heeft op de algemene vergadering en provinciale vergadering stemrecht als volgt:
- Eén stem vanaf zestien leden.

Artikel 14. Aanwezigheid (quorum) en meerderheid

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de dagorde staan. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waar anders voorzien is door de wet of de onderhavige statuten. In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem/haar vervangt, doorslaggevend.

Punten welke niet op de dagorde voorkomen kunnen niet ter bespreking of stemming worden aanvaard, behalve indien de voorzitter der vergadering deze punten zou toelaten onder de hoofdding "diversen".

De stemming op de algemene vergadering zijn geheim telkens wanneer het personen betreft of als minstens 5 effectieve leden hierom vragen.

Artikel 15. Ontbinding, wijziging der statuten

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijziging van de statuten indien er een 2/3de aanwezigheid is van de stemgerechtigde leden en een 2/3de meerderheid bereikt is van de aanwezige stemgerechtigden. Indien de aanwezigheidsvereiste niet bereikt is, moet minstens 15 dagen gewacht worden om een tweede vergadering samen te roepen. Tijdens deze vergadering is geen aanwezigheidsvereiste voorzien. Er is wel een meerderheid vereist van 2/3de van de aanwezige stemgerechtigden.

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging indien er een 2/3de aanwezigheid is van de stemgerechtigde leden en een 4/5de meerderheid bereikt is van de aanwezige stemgerechtigden. Indien de aanwezigheidsvereiste niet bereikt is, moet minstens 15 dagen gewacht worden om een tweede vergadering samen te roepen. Tijdens deze vergadering is geen aanwezigheidsvereiste voorzien. Er is wel een meerderheid vereist van 4/5de van de aanwezige stemgerechtigden.

Artikel 16. Inzagerecht van Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de effectieve leden ter inzage beschikbaar die op aanvraag en op hun kosten een afschrift kunnen ontvangen.


HOOFDSTUK 4. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17. Bepaling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die de vereniging als college vertegenwoordigt in en buiten rechte.

Artikel 18. Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf en maximaal tien bestuurders.

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering rechtstreeks verkozen voor de volgende opdrachten:

1. Een Voorzitter (*)
2. Een Ondervoorzitter (*)
3. Een Secretaris-generaal/penningmeester (*)
4. Vijf Provinciale voorzitters (**)
5. Twee Voorzitters van permanente commissies (*)

*: Worden door de voltallige algemene vergadering verkozen.
**: De provinciale voorzitter wordt verkozen door de effectieve leden uit de provincie.

Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter. De raad duidt een algemene directeur aan die instaat voor de goede werking van het secretariaat en de uitvoering van de beslissingen die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd. De algemene directeur van de vereniging neemt deel aan de vergadering van de raad van bestuur zonder evenwel stemrecht te hebben.

Artikel 19. Benoeming

De kandidaturen voor de raad van bestuur worden schriftelijk medegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur en/of secretaris-generaal/penningmeester van de vereniging, ten laatste drie kalenderdagen voor de algemene vergadering en worden voorgebracht ter stemming op de algemene vergadering door de voorzitter.

Met een 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen kan de algemene vergadering de aanstelling van de bestuurders herroepen.

Artikel 20. Duur van het mandaat

Het mandaat van een lid van de raad van bestuur wordt voor de duur van vier jaar toegekend. Bij het openvallen van een mandaat wordt de functie opnieuw ingevuld door de algemene vergadering. Intussen kan de raad van bestuur, onder zich, een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt. Bij het openvallen van een mandaat als Voorzitter van een Provinciale Commissie kan de Provinciale Commissie een nieuwe Voorzitter verkiezen die volwaardig lid wordt van de raad van bestuur en zal worden geratificeerd op de volgende algemene vergadering van RedFed.

De stemmingen zijn geheim telkens wanneer het personen betreft.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waar anders voorzien is door de wet of de onderhavige statuten. In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem/haar vervangt, doorslaggevend.

De leden zijn jaarlijks afzetbaar door de algemene vergadering en dit op voorstel van de raad van bestuur, nadat het lid in kwestie werd gehoord.

Artikel 21. Beraadslaging en beslissing

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de meerderheid der stemmen van tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de ondervoorzitter die hem/haar vervangt doorslaggevend.

Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De vertegenwoordiging/volmacht van een bestuurder dient bij de raad van bestuur toe te komen uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering. Eén aanwezig bestuurder kan slechts één ander bestuurder vertegenwoordigen.

Als niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe be-stuursvergadering bijeengeroepen worden en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het bestuursledenaantal.

Artikel 22. Vergadering

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn/haar voorzitter welke ertoe gehouden is een vergadering bijeen te roepen binnen de maand na het verzoek van drie bestuurders. De uitnodiging vermeldt de dagorde en wordt ten minste 8 kalenderdagen vóór de vergadering verstuurd.

Punten die niet op de dagorde voorzien zijn kunnen niet ter bespreking aangenomen worden ten ware de voorzitter deze onder de rubriek "varia" ter bespreking zou toelaten.

Het verslag van de vergadering wordt opgemaakt en verstuurd naar de leden van de raad van bestuur binnen de maand na de vergadering van de raad van bestuur.

Artikel 23. Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten, minnelijke schikkingen treffen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, huurcontracten van om het even welke duur afsluiten, legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, aan alle rechten verzaken, alle machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die lid zijn, de vereniging in rechten vertegenwoordigen, zowel als eiser dan als verweerder.

De raad van bestuur mag ook het personeel van de vereniging benoemen en herroepen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van de gelden door uitgifte van cheques, overschrijvingen of transferorders of elk ander betalingsmandaat; een banksafe in huur nemen; bij de post, douane, spoorwegmaatschappij alle aangetekende of niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en colli's afhalen, alle postwissels of postassignaties of kwijtingen innen. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De raad van bestuur kan daarenboven een reeks opdrachten op administratief, financieel of technisch gebied opdragen aan de algemene directeur of aan de bedienden. Deze aangestelden werken onder leiding van de raad van bestuur; hun mandaat moet schriftelijk geschieden en wordt duidelijk omschreven.

De voorzitter, de secretaris-generaal/penningmeester, de algemene directeur en een lid verkozen uit en door de raad van bestuur beschikken automatisch over de maatschap-pelijke handtekening. De raad van bestuur bepaalt welke andere personen ook de maatschappelijke handtekening hebben, een en ander met de toepassing van de beperkingen hiervoor vermeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

De leden van de raad van bestuur zijn volgens gemeen recht niet verantwoordelijk voor de door hen bedreven fouten in de uitoefening van hun ambt. Door hun beheer nemen zij geen enkele persoonlijke verplichting op ten opzichte van de verbintenissen van de vereniging.

De vereniging is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de bestuurders, van de algemene directeur of van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verbintenis aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging: hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

De interne aansprakelijkheid wordt geregeld naar het gemeen recht en naar het huishou-delijk reglement.

Artikel 25. Bezoldiging

De leden van de raad van bestuur, alsook deze van de provinciale en de permanente commissies genieten geen enkele bezoldiging. Zij kunnen evenwel een verplaatsingsver-goeding toegekend krijgen.

Artikel 26. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur keurt een dagelijks bestuur goed dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris-generaal/penningmeester en de algemeen directeur en een lid verkozen uit en door de raad van bestuur van de vereniging en streeft naar continuïteit. Het dagelijks bestuur is gemachtigd tot het nemen van dringende beslissingen, die onmiddellijk dienen voorgelegd te worden op de volgende vergadering van de raad van bestuur. Overeenkomstig de wet hebben de personen die deel uitmaken van het dagelijks bestuur de hoedanigheid van orgaan en handelt als college bij 2/3de meerderheid.

De voornaamste taken van het dagelijks bestuur zijn:
• Het verzorgen en het coördineren en afwerken van de diverse vergaderingen en het uitvoeren van de haar opgedragen beslissingen.
• Het volgen van de dagelijkse werking van de vereniging.
• De aansprakelijkheid uit hoofde van het dagelijks bestuur wordt bepaald overeenkomstig de algemene regels van de lastgeving.
De afbakening van de onderscheiden bevoegdheden worden weergegeven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 27. Provinciale Commissies

De vereniging kent in haar schoot vijf Provinciale Commissies, namelijk de commissies voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Artikel 28. Permanente Commissies en werkgroepen

De vereniging kan in haar schoot Permanente Commissies en werkgroepen oprichten.

Artikel 29. Algemene Directeur

De raad van bestuur duidt een algemene directeur aan die instaat voor de goede werking van het secretariaat en de uitvoering van de beslissingen die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd. De beperkingen van de bevoegdheid worden weergegeven in het huishoudelijk reglement. De algemene directeur van de vereniging neemt deel aan de vergadering van de raad van bestuur zonder evenwel stemrecht te hebben.


HOOFDSTUK 5. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 30. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt door de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd en door deze laatste goedgekeurd.

Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering worden bekrachtigd of vernietigd met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, nadat de wijziging door de raad van bestuur werd goedgekeurd.

Door het toetreden tot de vereniging verbindt elk effectief en toegetreden lid zich ertoe zich te onderwerpen aan het huishoudelijk reglement.

Door het aanvaarden van de statuten en van het huishoudelijk reglement verbinden alle leden er zich uitdrukkelijk toe, generlei rechtsvorderingen in te stellen betreffende de toepassing van de statuten of het huishoudelijk reglement.


HOOFDSTUK 6. BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 31. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bij uitzondering zal het eerste boekjaar aanvangen op de stichtingsvergadering en eindigen op éénendertig december negentienhonderd zesentachtig.

Artikel 32. Rekeningen, Begroting

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van de wet op de vzw. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 33. Commissarissen

De algemene vergadering zal minimum twee commissarissen verkiezen belast met het nazicht van de rekeningen van de vereniging en het overleggen van een jaarverslag. Zij worden benoemd voor vier jaar en zijn herkiesbaar.


HOOFDSTUK 7. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 34. Ontbinding en vereffening

Bij de ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere veref-fenaars aan, bepaalt hun machten, alsook de bestemming die aan het netto actief van de vereniging zal gegeven worden. Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten voordele van een gelijkaardige instelling of een belangeloos doel.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35. Verwijzing

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, wordt verwezen naar de wet van 27/06/1921 inzake de vereniging zonder winstoogmerk zoals gewijzigd door de wetten van 02/05/2002, 16/05/2003, 22/12/2003 en het Koninklijk Besluit van 02/04/2003.


HOOFDSTUK 8. DOPING COMMISSIE EN DISCIPLINAIRE COMMISSIE

Artikel 36. Dopingcommissie en disciplinaire commissie

De Vlaamse Reddingsfederatie volgt de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (MVS) en volgt de richtlijnen van de Internationale Reddings Federatie (ILS), die zij onderschrijft en die zijn gebaseerd op de Anti-Doping Code van het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA).

Ze zal hiervoor de Vlaamse Executieve de garantie verlenen dat alle maatregelen om MVS te bevorderen en te waarborgen voor haar leden genomen zijn. Ze zal samenwerken met de Vlaamse Executieve om de negatieve omstandigheden qua fysieke integriteit of psychisch welzijn van haar leden te voorkomen en om de disciplinaire maatregelen te doen naleven. Daarenboven richt de Vlaamse Reddingsfederatie een aparte doping en disciplinaire commissie op, die beiden minstens uit drie leden bestaan, bepaald volgens de voorwaarden van het decreet van 27 maart 1991, inzake medisch verantwoorde sport¬beoefening.

Doping Commissie. De vier leden worden gekozen door en uit de raad van bestuur van de vereniging. De voorzitter en de secretaris-generaal/penningmeester maken er automatisch deel van uit.

Disciplinaire Commissie. De vier leden worden gekozen door en uit de raad van bestuur van de vereniging. De voorzitter en de secretaris-generaal/penningmeester maken er echter automatisch deel van uit.

De ontslagname of coöptatie van de gewone leden wordt geregeld volgens artikel 19 van de statuten van de vereniging.

De doping en disciplinaire commissies hebben beide de statutaire bevoegdheid om doping en disciplinaire maatregelen uit te spreken. De doping maatregelen worden genomen in navolging van het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.

De klacht wordt in eerste aanleg behandeld door de betrokken commissie, na het horen van de betrokkene, of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, in kwestie.

De betrokkene in kwestie heeft enkel de mogelijkheid in beroep te gaan, tegen de beslissing van de doping of disciplinaire commissie, bij de raad van bestuur. Dit beroep moet aangetekend gebeuren binnen de termijn van 1 maand na ontvangst van de uitspraak van de desbetreffende commissie.

De doping en de disciplinaire commissies nemen ook kennis van de overtredingen van artikelen 19, 20 en 21 van het decreet MVS van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1991.

De disciplinaire commissie neemt ook kennis van klachten betreffende sportbeoefenaars, officials en alle andere aangesloten leden en clubs in de breedste zin van het woord klacht. Een klacht voor de disciplinaire commissie wordt aangetekend verstuurd naar het secretariaat van de Vlaamse Reddingsfederatie, gericht aan de voorzitter en de secretaris-generaal/penningmeester en is met redenen omkleed. De klacht kan enkel worden ingediend door een aangesloten lid of aangesloten club van de vereniging. De commissie bepaalt zelf of de klacht ontvankelijk is of niet.

Voor de mandaatduur worden dezelfde regels in acht genomen als artikel 19 van de statuten van de vereniging. De bijkomende nodige reglementen en bepalingen worden vermeld volgens het artikel 24 van het huishoudelijk reglement.


HOOFDSTUK 9. DECREET NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR

Artikel 37. Niet-Professionele Sportbeoefenaar

Het Decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar wordt volledig nageleefd.


HOOFDSTUK 10. EUROPEES VERDRAG ‘RECHTEN VAN DE MENS’ EN INTERNATIONAAL VERDRAG ‘RECHTEN VAN HET KIND’

Artikel 38. Algemene bepalingen

Het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind zijn volledig van toepassing in de werking van de vereniging. De vereniging eerbiedigt de regels van de democratie.


EINDE DER STATUTEN

Wijzigingen goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 maart 2016.